El

Vi ska minska förbrukningen och producera egen förnyelsebar el

Vårt mål är att den inköpta el som åtgår för fastighetsdriften ska minskas med 5 % år 2020 jämfört med basåret 2009. Vi har redan överträffat det målet och minskat förbrukningen av fastighetsel med ca 9 %!

Varför minska elförbrukningen?
Bostäder och service är den sektor som står för den största andelen av Sveriges elanvändning. En stor del av elen går åt i hushållen men också till driften av tekniska installationer, tvättstugor, belysning och hissar; det som vi kallar för fastighetsel.

Det är Wallfasts målsättning på miljöområdet, att utifrån 2009 års basår, som fungerar som referenspunkt för våra mätningar, minska mängden förbrukad fastighetsel med 5 % fram till och med år 2020.


Resultat
Förbrukningen av fastighetsel har till och med 2019 minskat med drygt 9 % i relation till vårt basårstal.

Det är ett pågående arbete hos oss på Wallfast att analysera fastigheterna för att hitta energisnåla lösningar och möjligheter till att ytterligare optimera elförbrukningen. Vi har genomfört en större utredning och kartläggning med syfte att minska förbrukningen av fastighetsel i fastigheterna.

Wallfast köper endast in förnyelsebar el
Vi har avtal med vår leverantör av fastighetsel som säkerställer att elen är tillverkad genom fossilfria metoder, i vårt fall vattenkraft. Avtalet ger en miljövarudeklaration, sk EPD Environmental Protection Declaration, som ger oss kunskap om elens totala miljöpåverkan genom hela livscykeln.

 

50 platser för laddning av elbilar
På vårt huvudkontor har vi installerat laddstationer för elbilar på samtliga parkeringsplatser. Ett interaktivt och intelligent system känner av vilken bil som behöver elen mest och fördelar effektstyrkan mellan bilarna. På så sätt blir elsystemet aldrig överbelastat. Att vi har så många platser för elbilar i vårt garage är en medveten satsning för att minska fossilberoendet och öka andelen miljövänliga bilar. Även på våra områdeskontor finns laddplatser.

 

Läs mer om vår egna energiproduktion: Sol- och Vindkraft