Hushållsavfall

Sortering i olika  fraktioner och minska mängden osorterat avfall

Vårt mål är att minska mängden osorterade sopor med 30 procent till år 2020.

För att minska miljöbelastningen från samhällets sopberg är det viktigt att alla parter hjälps åt och att vi alla arbetar med två olika aspekter av avfallshanteringen:

  1. Minska mängden uppkomna sopor
  2. Förbättrad sortering så att större volymer uttjänt material kan återanvändas eller återvinnas

 

Wallfast har som hyresvärd ansvaret för det hushållsavfall som bostadshyresgäster producerar i enlighet med gällande avfallsförordning. Enligt förordningen är hyresvärden skyldig att tillhandahålla lösningar för avfallshantering. Vi är även skyldiga att informera hyresgäster om hur de ska sortera sitt avfall och ge hänvisning till kommunala återvinningscentraler och –stationer för hantering av bl.a. farligt avfall.

Materialåtervinning är generellt en mer miljö- och energieffektiv metod i jämförelse med att bränna avfall för fjärrvärmeproduktion. Varje år lämnas närmare 12 000 kubikmeter osorterat avfall i Wallfasts och Hässelby Hems hus.

Wallfast har därför som miljömål att minska volymen osorterat avfall i våra miljörum med 30 % fram till och med år 2020. Detta ska vi uppnå genom att öka antalet sorteringsfraktioner som våra hyresgäster har tillgång till, ett nära samarbete med de aktörer som hämtar vårt avfall samt genom informationskampanjer.

 

I vår verksamhet finns miljörum att tillgå i varje fastighet alternativt samlat på nära avstånd för flera fastigheter att dela. Antalet fraktioner styrs av det utrymme vi har möjlighet att nyttja i den aktuella fastigheten.

Våra hyresgäster har en stor del i arbetet med förbättrade avfallsströmmar. För vår del handlar det mycket om att skapa bra förutsättning för dem att sortera sitt avfall. Det gör vi genom att kontinuerligt se över vilka fraktioner vi kan erbjuda insamling av samt arbeta med tydlig information och skyltning i soprummen.

 

Matavfallsinsamling
Omkring 40 % av vikten av allt hushållsavfall som varje år slängs utgörs av matavfall. Detta matavfall är en till stor del outnyttjad resurs i vårt samhälle om det skulle kunna samlas in i större omfattning för produktion av biogas. Varje kilo insamlat matavfall som blir biogas motsvarar 0,3 kg växthusgaser i uteblivna utsläpp.

Wallfast tillhandahåller i dagsläget matavfallsinsamling för drygt 200 lägenheter med ambitionen att utöka till fler fastigheter.

 

Läs mer om våra råd till våra hyresgäster om sortering av avfall