Hushållsavfall

Nytt om matavfallssortering

Från och med januari 2023 blir det obligatorisk för alla hushåll i Stockholm Stad att matavfallssortera. 
Vi på Wallfast är självklart med och jobbar redan nu med att skapa rätt förutsättningar i våra miljörum för att fler av våra hyresgäster, så fort som möjligt, ska kunna sortera sitt matavfall.

Läs mer om beslutet om obligatorisk matavfallsinsamling. 

 

Sortering i olika  fraktioner och minska mängden osorterat avfall

Vårt mål är att minska mängden osorterade sopor med 30 procent till och med år 2020.

För att minska miljöbelastningen från samhällets sopberg är det viktigt att alla parter hjälps åt och att vi alla arbetar med två olika aspekter av avfallshanteringen:

  1. Minska mängden uppkomna sopor
  2. Förbättrad sortering så att större volymer uttjänt material kan återanvändas eller återvinnas

 

Wallfast har som hyresvärd ansvaret för det hushållsavfall som bostadshyresgäster producerar i enlighet med gällande avfallsförordning. Enligt förordningen är hyresvärden skyldig att tillhandahålla lösningar för avfallshantering. Vi är även skyldiga att informera hyresgäster om hur de ska sortera sitt avfall och ge hänvisning till kommunala återvinningscentraler och –stationer för hantering av bl.a. farligt avfall.

Materialåtervinning är generellt en mer miljö- och energieffektiv metod i jämförelse med att bränna avfall för fjärrvärmeproduktion. Varje år lämnas närmare 12 000 kubikmeter osorterat avfall i Wallfasts och Hässelby Hems hus.

Wallfast har som miljömål att minska volymen osorterat avfall i våra miljörum med 30 % fram till och med år 2020. Detta ska vi uppnå genom att öka antalet sorteringsfraktioner som våra hyresgäster har tillgång till, ett nära samarbete med de aktörer som hämtar vårt avfall samt genom informationskampanjer.

 

I vår verksamhet finns miljörum att tillgå i varje fastighet alternativt samlat på nära avstånd för flera fastigheter att dela. Antalet fraktioner styrs av det utrymme vi har möjlighet att nyttja i den aktuella fastigheten.

Våra hyresgäster har en stor del i arbetet med förbättrade avfallsströmmar. För vår del handlar det mycket om att skapa bra förutsättning för dem att sortera sitt avfall. Det gör vi genom att kontinuerligt se över vilka fraktioner vi kan erbjuda insamling av samt arbeta med tydlig information och skyltning i soprummen.

 

Matavfallsinsamling
Varje år står matavfall för ca 40 % av vikten för allt hushållsavfall som slängs. Detta matavfall är en till stor del outnyttjad resurs i samhälle och skulle ha en positiv inverkan om det i större omfattning skulle kunna samlas in för produktion av biogas. Varje kilo insamlat matavfall som blir biogas motsvarar 0,3 kg växthusgaser i uteblivna utsläpp.

Wallfast tillhandahåller i dagsläget matavfallsinsamling för drygt 200 lägenheter med ambitionen att utöka till fler fastigheter.

 

Läs mer om våra råd till våra hyresgäster om sortering av avfall