Uppförandekod

Syftet med denna uppförandekod (Code of Conduct)  är att redovisa de principer som gäller samtliga medarbetare inom Wallfast för att motverka korruption. Den slår fast att Wallfast inte tolererar korruption, d v s att någon utnyttjar sin eller företagets ställning för att uppnå otillbörlig fördel för sin egen, företagets eller någon annans räkning.
Uppförandekoden gäller samtliga anställda, styrelseledamöter samt konsulter i Wallfasts olika verksamheter. Det förväntas att Wallfasts affärspartners följer samma eller liknande principer i sina respektive verksamheter.

Tolererar inte mutor
Wallfast accepterar inte mutor i någon form oavsett omständigheter.
Wallfast arbetar aktivt mot förekomsten av s.k. facilitation payments (inofficiella betalningar för att påskynda eller utföra en rutinåtgärd). Wallfast får heller erbjuda eller ta emot något som kan innebära personliga eller affärsmässiga fördelar för företaget, vare sig i direkt eller indirekt form genom tredje part.

Försiktighet vad gäller gåvor och representation
Att ge eller ta emot gåvor är på många håll i världen en del av affärskulturen och i begränsad omfattning kan det vara acceptabelt. Eftersom det är svårt att avgöra var gränsen går mellan acceptabel gåva/förmån/representation och när den blir en muta måste omdöme, försiktighet och måttfullhet alltid beaktas. Det ska ske öppet, det ska objektivt sett vara måttfullt, det ska vara i enlighet med gällande lagstiftning samt god affärssed och det ska ske utan villkor om motprestation. Varken mottagarens eller avsändarens motiv ska kunna ifrågasättas.

Undvik intressekonflikter
Det professionella omdömet får aldrig påverkas av ett egenintresse. Det är inte tillåtet att vara personligen engagerad i affärsrelaterade aktiviteter som skulle kunna hamna i konflikt med företagets intressen.

Sund sponsring och donationer
Alla sponsringsaktiviteter och donationer inom Wallfast ska följa företagets övergripande värderingar. Wallfast sponsrar varken religiösa samfund eller politiska grupperingar.